• SPlash @ Abu Hail, Al Tayyer Group
  • Pvt Villa, Dubai
  • Hameni Residential Tower, Dubai
  • Abu Dhabi ports, Al Tayyer Group
  • Jumeirah Village Circle, Dubai
  • Home Centre, Karama, Dubai
  • Viceroy Hotel, Palm Jumeirah, Dubai
© 2016 Coolex All Rights Reserved.